top of page

Algemene Voorwaarden M.I.C. V.O.F.

 

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van M.I.C., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76184145

Het betreft het fysieke bedrijf en de website www.micexclusive.nl

 

Contactgegevens

M.I.C. VOF

Noordland 29

4451 RP Heinkenszand

mobiel: 0031 (0)629043757

website: http://www.micexclusive.nl 

mail: info@micexclusive.nl

 

DEFINITIES

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, al dan niet genoemd oldtimer, classic car, klassieker of anderzijds;

 • de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan M.I.C. wordt verkocht;

 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een klassieker, klassieker of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor, verstrekt door de verkoper;

 • M.I.C.: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt alsmede degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;

 • de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;

 • de opdrachtgever: degene die M.I.C. opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;

 • de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of M.I.C. op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt; de garantie die al dan niet is toegekend in de overeenkomst.

 

 

KOOP EN VERKOOP

 

Artikel 1 - De aanbieding

De aanbieding van M.I.C. wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de     aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door M.I.C. schriftelijk is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende 2 werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven. M.I.C. is te allen tijde gerechtigd een aanbod, ook na acceptatie, in te trekken.

 

Artikel 2 - De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken of niet overhandigen van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig. Op de overeenkomst en eventueel andere daaropvolgende overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van M.I.C. van toepassing met              uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van de koper of opdrachtgever.

 

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen, zonder dat ontbrekende bepalingen de overeenkomst nietig of anderszins ongeldig maken:

 • de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele   toebehoren;

 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs  een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

 • de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;

 • de afleveringskosten van de auto;

 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum welke nimmer kwalificeert als fatale termijn;

 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij M.I.C. of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde). Indien geen verwijzing naar garantie, dan is er geen andere garantie dan de wettelijke garantie i.g.v. consumenten.

 • de wijze van betaling.

 

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 1 mogen naast de genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door M.I.C. plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen 10 dagen na die kennisgeving plaats te vinden, op straffe van verval van dit recht.

 

Artikel 5 - Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke schriftelijke mededeling van levering voor rekening en risico van M.I.C., tenzij anders met de kopende partij schriftelijk is overeengekomen. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van M.I.C. zodra de feitelijke levering daarvan   aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs. M.I.C. is gerechtigd de inkoop van een auto te annuleren, zonder schadeplichtigheid, indien de auto tussen het moment van koop en het moment van de levering beschadigd is of niet meer geschikt voor het gebruik in het verkeer, dit ter beoordeling van M.I.C.

 

Artikel 6 - De overschrijding van de leveringstermijn

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper M.I.C. schriftelijk in gebreke stellen en daarbij dient koper aan M.I.C. een redelijke termijn te stellen           voor het alsnog leveren van een auto. De ontbindingsbevoegdheid van koper ontstaat niet eerder dan  6 weken na ingebrekestelling.

 2. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van M.I.C. hebben zowel koper als M.I.C. het recht de overeenkomst te ontbinden. In voonoemd geval ontstaat het recht  op ontbinding zodra de overeengekomen leveringstermijn is overschreden.

 

Artikel 7 – Annulering en ontbinding

 1. Indien er sprake is van een koopovereenkomst waarbij de koper als consument een onderzoeksplicht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren door een derde, dan is er geen sprake van een bedenktijd. Na aflevering van de auto door M.I.C. ist annulering nimmer mogelijk.

 2. Indien er sprake is van kopen op afstand door een consument kan annulering alleen schriftelijk plaatsvinden en dient te worden ingediend binnen 14 dagen na sluiten van de overeenkomst. Daarbuiten kan M.I.C. akkoord gaan met annulering en is koper gehouden om binnen één week na deze annulering M.I.C. alle schade die zij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op minimaal 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft M.I.C. het recht om naar keuze van M.I.C. nakoming te verlangen, schadevergoeding te vorderen en/of te verrekenen of, de overeenkomst te ontbinden. .

 3. Indien de koper een niet consument betreft (handelend in de natuurlijke (o.a. eenmanszaak/VOF) en/of rechtspersoon  in de uitoefening van beroep of bedrijf) dan heeft koper geen recht op de wettelijke bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 6:230o BW.

 4. I.g.v. koop van een auto van M.I.C. vervalt de bevoegdheid tot annuleren, indien de in te kopen auto door de koper zelf of een door haar aangewezen person aan M.I.C. op haar locatie is  geleverd en de voornoemde persoon de te kopen auto heeft gezien

 5. Deze Algemene Voorwaarden laten de wettelijke ontbindingsmogelijkheden van partijen onverlet, behoudens daarvan in deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst expliciet wordt afgeweken. Indien de overeenkomst wordt ontbonden na levering van de (inkoop)auto is koper/opdrachtgever gehouden de afgeleverde auto af te leveren aan het kantooradres van M.I.C. en in geval van retournering van de inkoopauto, deze auto aldaar af te halen.

 

REPARATIE EN ONDERHOUD

 

Artikel 8 - De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door M.I.C. is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan opdrachtgever verstrekt.

 

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient M.I.C. contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken, onder schadeloosstelling van M.I.C. (recht op verrekening) voor de  reeds door haar of door derden verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient M.I.C. de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. 

 

Artikel 10 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek van opdrachtgever een gespecificeerde rekening afgegeven. Dit laat onverlet de verplichting van opdrachtgever tot betaling van de factuur binnen de betalingstermijn.

 

Artikel 11 – Stallingskosten en rekening en risico

Indien de opdrachtgever binnen 3 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan M.I.C. een door opdrachtgever te betalen bedrag van € 20,00 ex BTW per dag  in rekening brengen. Zolang de auto in het bezit is van M.I.C. of een door haar ingeschakelde derde gedurende de uitvoering van de opdracht, blijft de auto voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 12 - Retentierecht

M.I.C. of de door haar ingeschakelde reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto en/of in rekening gebrachte stallingskosten niet of niet in zijn geheel              voldoet;

 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur. verrichte werkzaamheden aan- en/of in rekening gebrachte stallingskosten voor dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;

 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/M.I.C. niet of niet geheel voldoet. De reparateur/M.I.C. kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter in Nederland.

 

Artikel 13 - Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur., zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 

Artikel 14 - Schadetaxatie

Indien de reparateur/M.I.C. een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

 

GARANTIE

 

Artikel 15 - Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

 1. Als consument heeft koper bepaalde wettelijke rechten. M.I.C. staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt  aan de overeenkomst (conformiteit); in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of Nederlandse overheidsvoorschriften. I.g.v. de koop van een auto door Koper van M.I.C. met de bedoeling deze auto buiten Nederland te kunnen registreren, kan M.I.C. niet garanderen dat de auto voldoet aan de (wettelijke) eisen van het desbetreffende land en is het risico daarvan voor Koper en heeft Koper nadrukkelijk zelf een aan de koop voorafgaande onderzoeksplicht.

 2. Anders dan de voornoemde wettelijke rechten als consument, verleent M.I.C. op gebruikte auto’s/klassiekers geen garantie, ook niet voor verborgen gebreken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en van deze garantie uitdrukkelijk melding is gemaakt in een opgestelde koopovereenkomst.

 3. De gebruikte auto/klassieker wordt verkocht in de staat waarin de auto zich ten tijde van de verkoop bevindt, tenzij anders is overeengekomen na opdracht van bijvoorbeeld reparatie naar toestemming van de koper.

 4. Eventuele aanspraak op garantie vervalt indien de koper niet zo spoedig mogelijk na het constateren van gebreken M.I.C. daarvan schriftelijk in kennis stelt; en/of M.I.C. niet in de gelegenheid wordt gesteld om de gebreken alsnog te verhelpen; en/of derden zonder voorkennis of toestemming van M.I.C. werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de geconstateerde gebreken c.q. door M.I.C. verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een  beroep op wettelijke of schriftelijk overeengekomen garantie wordt gedaan.

 5. Inspectie en/of aankoopkeuring is in samenspraak met M.I.C. toegestaan en vindt plaatst op kosten en risico van de koper. Indien er schade tijdens de inspectie ontstaat, dan komt deze voor rekening van de koper en/of opdrachtgever van de inspectie.

 6. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

 7. Op los geleverde, gebruikte onderdelen of uurloon wordt nimmer garantie verstrekt.

 8. Defecten die zij ontstaan door onzorgvuldig gebruik vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s/klassiekers, tenzij koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door afwijkende omstandigheden.

 9. Defecten die zijn ontstaan buiten Nederland vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van Nederland afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

Artikel 16 - Reparatie- en onderhoudsgarantie

 1. M.I.C. garandeert binnen Nederland de goede uitvoering van de door haar aangenomen of uitbestede reparatieopdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van 1 maand, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door M.I.C. uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding welke nimmer hoger is dan de factuurwaarde van de reparatie (exclusief BTW).

 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

  • de opdrachtgever niet zo spoedig (binnen 5 dagen) mogelijk na het constateren van de gebreken M.I.C. daarvan schriftelijk in kennis stelt;

  • M.I.C. schriftelijk niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

  • derden zonder voorkennis of toestemming van M.I.C. werkzaamheden hebben verricht die in  verband staan met de door M.I.C. verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep  op garantie wordt gedaan. M.I.C. kan alsdan niet aansprakelijk worden gehouden voor deze herstelkosten.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 17 - De betaling

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan M.I.C. zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.  Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door M.I.C. aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.

 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is M.I.C. gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke handelsrente in rekening te brengen te vermeerderen met een opslag van 2%, dan wel naar keuze de wettelijke rente alsmede naar keuze te vermeerderen met een opslag van 2%. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door M.I.C. uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 3. Indien M.I.C. schriftelijk heeft afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand na aflevering/het verrichten van de diensten.

 4. Koper/opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de aangegeven betalingsdatum. Doet zij dat niet, dan stuurt M.I.C. na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering, na welke  Koper/opdrachtgever de gelegenheid krijgt binnen veertien dagen daarna het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is M.I.C. gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door M.I.C. te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (Incasso)kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan Koper/opdrachtgeverin rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen (BIK-staffel). Koper/opdrachtgever doet afstand van het recht van verrekening of opschorting, voor zover de wet een dergelijke afstand toestaat.

 

Artikel 18 - Factuur

 • indien er sprake is van levering aan een buitenlands bedrijf binnen Europa met rechtsgeldig Europees BTW nummer dan valt een aangekocht voertuig dat is ingevoerd van buiten Europa automatisch onder de Intra Communitaire Levering (ICL) als zijnde de zogenoemde 0 procentregeling hetgeen op de factuur wordt vermeld.

 • Indien er sprake van een voertuig dat al dan niet is ingevoerd binnen Europa en waarvan de Europeese BTW al is betaald, dan spreekt men van een Marge voertuig. Dit voertuig wordt bij verkoop binnen Europa automatisch als zodanig verkocht onder de margeregeling, hetgeen op de factuur wordt vermeld.

 • Indien er sprake is van een voertuig waarvan de BTW binnen Nederland nog niet is betaald, en het voertuig wordt zakelijk geleverd aan een bedrijf met BTW nummer en ingeschreven in de Kamer van Koophandel dan spreekt men bij verkoop binnen Europa van een BTW voertuig, hetgeen op de factuur wordt vermeld.

 

Artikel 19 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van M.I.C. zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. M.I.C. zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper M.I.C. voor aanspraken die derden op M.I.C. zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 20 – Aansprakelijkheid en beperking

 1. De aansprakelijkheid van M.I.C. is beperkt. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsregeling geldt, behoudens voor het geval daarvan in deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst isafgeweken.

 2. De aansprakelijkheid van M.I.C. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd verminderd met het toepasselijke eigen risico van M.I.C.. Indien de verzekering van M.I.C. niet uitkeert, kan M.I.C. alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval niet- limitatief verstaan: kosten van vervangend vervoer, stallingskosten, kosten van doorlopende verzekeringen etc. De aansprakelijkheid voor directe schade is in geval van de aankoop van een (nieuwe) auto beperkt tot 10% van het aankoopbedrag exclusief BTW en in het geval een reparatie tot 10% van het factuurbedrag exclusief BTW, onder de voorwaarde dat het aankoopbedrag of de factuur is voldaan met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen in alle gevallen is beperkt tot een maximum bedrag van € 2.500,-.

 

Artikel 21 - Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen M.I.C. en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Tenzij anders wettelijk bepaald, is de bevoegd tot kennisneming van geschillen exclusief de rechter in het arrondissement van de     ``  vestigingsplaats van M.I.C.

 

Wijzigingen

Deze versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht met ingang van 2 september 2021. M.I.C. behoudt zich het recht voor om nieuwe versies van de Algemene Voorwaarden op te stellen.

bottom of page