Privacyverklaring M.I.C.

 

Algemeen  

Dit is de privacyverklaring van M.I.C., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56922183

Het betreft het fysieke bedrijf en de website micexclusive.nl

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door M.I.C.. Het betreft verwerkingen via de website micexclusive.nl. Gegevensverwerking is bijvoorbeeld noodzakelijk voor het verstrekken van informatie en voor het uitvoeren van een overeenkomst en vindt plaats na toestemming van betrokkene(n). 

 

M.I.C. respecteert de privacy van alle opdrachtgevers en gebruikers van onze websites en deelnemers van onze diensten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten (waaronder het leveren van producten) door M.I.C.

 

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van M.I.C, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Daarbij vragen wij ook om uw toestemming om deze gegevens te verwerken. De gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van M.I.C. en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen uitvoering geven aan onze diensten.

 

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door M.I.C. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. 

 

Contactgegevens

M.I.C.

Nieuwe Oostersestraat 30

4331 TG Middelburg

mobiel: 0031 (0)69043757

website: http://www.micexclusive.nl

mail: info@micmiddelburg.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

M.I.C. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • lijst met contactgegevens van de klant via een app (o.a. Dropbox)

 • IBAN nummerMet welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

M.I.C. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het verstrekken van informatie 

 • het (digitaal) aanbieden van offertes

 • om goederen en diensten bij u af te leveren 

 • het afhandelen van uw betaling

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • M.I.C. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

M.I.C. verzamelt geen persoonsgegevens met als doel om profielen op te stellen en deze gegevens te gebruiken. 

M.I.C. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten om persoonlijke aspecten te evalueren. 

 

Automatisering

M.I.C. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • Rabo (bankzaken)

 • Factuursturen (boekhoudprogramma)

 • Dropbox (complete administratie)

 • IJsveld Belastinghulp (boekhouder t.b.v. boekhouding en belasting)

 • Belastingdienst (aangifte belastingen)

 • ICloud (bescherming telefoon contact  gegevens, back-up)

 • Facebook/ Twitter /Instagram. Het betreft foto’s van geleverde producten, waarbij beeltenis van personen altijd met toestemming van betrokkenen plaatsvindt. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

M.I.C. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: 

 • waar het betreft geleverde producten en diensten sluit de bewaartermijn aan bij de wettelijke bewaartermijn die de Belastingdienst hanteert : 7 jaar

 • waar het betreft overige zaken zoals verstrekken van informatie: max 1 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

M.I.C. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. M.I.C. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt M.I.C. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

 

Het betreft:

 • Rabo (bankzaken)

 • Factuursturen (boekhoudprogramma)

 • Dropbox (complete administratie)

 • IJsveld Belastinghulp (boekhouder t.b.v. boekhouding en belasting)

 • Belastingdienst (aangifte belastingen)

 • ICloud (bescherming telefoon contact gegevens, back-up)

 • Facebook/ Twitter /Instagram foto’s van geleverde diensten, zonder personen (of) in overleg met u)  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

M.I.C. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M.I.C. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@micmiddelburg.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. M.I.C. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

M.I.C. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 0031 (0)629043757 of info@micmiddelburg.nl

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden geüpdatet. 

Deze versie van de privacyverklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.